Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Beroepscode.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Verheij Oefentherapie. Het betreft de activiteiten op het gebied van oefentherapie Cesar, conform de beroepscode opgesteld door de beroepsvereniging VvOCM – www.vvocm.nl

2. Werkwijze.
Verheij Oefentherapie is aangesloten bij UwZorgpraktijk en behandelt waar u de probleemhandeling(-en) ervaart. De behandeling kan bijvoorbeeld bij u thuis, op het werk of op de sportvereniging zijn. Dit wordt altijd in overleg met u – en eventueel een derde persoon; zoals baas of trainer – besproken. Er zal eerst een intake gesprek bij u thuis plaatsvinden, waarin de patiënt zijn/haar hulpvraag stelt en persoonlijke doelen worden opgesteld. Hierna kan de behandeling worden gestart.

Verheij Oefentherapie streeft na een goede samenwerking met (huis-) arts en andere (para-) medici. Uiteraard zal er eerst toestemming aan de patiënt worden gevraagd voor het uitwisselen van informatie en samenwerking.

3. Behandeling.
Behandeling kan worden gestart nadat het intakegesprek en onderzoek plaats heeft gevonden. De behandelingen duren +/- 30 minuten. Ze zullen zo worden ingericht dat de eerder opgestelde doelen behaald kunnen worden. Aanpassingen van doelen en behandelplan geschieden altijd in overeenstemming met de patiënt.

4. Vertrouwelijkheid.
Door de patiënt aan Verheij Oefentherapie verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, conform de Nederlandse wet Bescherming Persoonsgegevens. Mocht er een overdracht of samenwerking met andere (para-)medici plaats vinden, zal de informatie verstrekking gaan in overleg met de patiënt.

5. Annulering.
Een consult dient zich 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer de behandeling te laat wordt afgezegd of de therapeute voor een dichte deur verschijnt, zal er een verzuimtarief, 75% van het behandeltarief, in rekening worden gebracht. Deze dient de patiënt zelf te betalen en kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

6. Annulering door praktijk.
Verheij Oefentherapie behoudt zich het recht om in gevallen waarin sprake is van overmacht de afspraak te wijziging in datum en tijd, dan wel, in overleg met de patiënt, het consult door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Aansprakelijkheid
Verheij Oefentherapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verheij Oefentherapie is uitgegaan van of door namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verheij Oefentherapie is alleen aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van Verheij Oefentherapie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De directe schade betreft de schade bij de persoon zelf.

Verheij Oefentherapie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste sparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verheij Oefentherapie.

b.  Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Verheij Oefentherapie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schaden lijden en waarvan een ander dan Verheij Oefentherapie toerekenbaar is.

Indien Verheij Oefentherapie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Verheij Oefentherapie zowel buiten als in de rechte bij te staan en zonder uitstel al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de cliënt in gebreken blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verheij Oefentherapie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verheij Oefentherapie en derden daardoor ontstaan, komen in zijn geheel voor rekening en risico van de cliënt.

8. Betalingsvoorwaarden
Betaling zal binnen 14 dagen na ontvangst moeten worden betaald, mits anders wordt afgesproken met Verheij Oefentherapie. De zorgverzekeraar vergoed behandelingen vanuit het aanvullende pakket, zoals in de polis van de patiënt is vastgesteld.

Bij late betaling is de wettelijke rente verschuldigd van 3% – www.rijksoverheid.nl. Evt. kosten van invordering zijn altijd ten laste van de patiënt. Een patiënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

9.  Registratie
Verheij Oefentherapie valt onder het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 49912188594. Meer informatie hierover en inhoud is te vinden op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Tevens heeft Verheij Oefentherapie een folder hierover beschikbaar.

10. Geschillen
Indien er geschillen uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, streeft Verheij Oefentherapie ernaar dit in eerste instantie in onderling overleg met de patiënt op te lossen.

Mocht dit onverhoopt niet tot resultaten leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.